Update Militair Hospitaal

Begin 2020 kocht Schipper Bosch het Militair Hospitaal aan de Hogeweg in Amersfoort. We zijn nu bijna 3 jaar verder en in de tussentijd is er veel gebeurd.

Puzzelen met belangen
Het plan voor deze bijzondere plek is een ingewikkelde puzzel om te leggen. Er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Niet alleen de gemeente Amersfoort die een kaderstellend document opstelde voor het terrein, maar ook omwonenden, belanghebbenden, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kijken mee. De uitwerking van het plan kost dan ook veel tijd en zo’n mooie plek verdient ook deze aandacht uiteraard.

Uitwerkingsvoorstel
We werken hard aan een uitwerkingsvoorstel. Daarin staat onder andere hoe we het terrein willen indelen, waar nieuwbouw komt, hoe we de monumentale gebouwen gaan inrichten zodat erin gewoond kan worden, hoe we met het groen omgaan en hoe de verkeersafwikkeling zal zijn. Als dit plan klaar is, kan er gestart worden met de uitwerking van het uiterlijk van de gebouwen: de architectuur.

Wijziging bestemmingsplan
Dit uitwerkingsvoorstel is nodig om de bestemming van het terrein te wijzigen. Op dit moment is de bestemming van het terrein ‘kantoor’. Om woningbouw mogelijk te maken, moet de bestemming gewijzigd worden naar ‘wonen’. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen we deze aanvraag tot wijziging dit jaar, dus in 2023, indienen.

Renovatie monumentale gebouwen en onderzoeken
Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren al veel op het terrein gedaan qua verzorging van de gebouwen. Lekkages zijn verholpen, kapotte ramen vervangen en groen, dat jarenlang slecht onderhouden was, is gesnoeid.

Onlangs is de vergunning voor de renovatie van de gebouwen verleend. Dit betreft het herstellen van daken en gevels. Daar kunnen we dus mee aan de slag gaan.

Ook zijn er verschillende onderzoeken gedaan op het terrein. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn er resten gevonden van na 1877, die samenhangen met het Militair Hospitaal en oudere resten van voor 1877 die horen bij het daaraan voorafgaand (agrarisch) gebruik. Het gaat vooral om funderingen van oude gebouwen.

Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek en wordt er onderzoek gedaan naar verkeersafwikkeling. Voor het ecologische onderzoek hangen inmiddels meerdere nestkasten op het terrein voor gierzwaluwen en vleermuizen.

Planning
Als vanaf nu alles vloeiend verloopt, kunnen we in de eerste helft van 2024 starten met de bouw van de woningen. Dan weten we ook meer details over de woningen en hoe deze in de markt worden gezet.

Nieuwsoverzicht